รถฟอร์คลิฟท์อัตโนมัติ ไร้คนขับ สำหรับการขนถ่ายสินค้า

ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน เพิ่มความสามารถในการทำงานได้อย่างแม่นยำ ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เจ็นเซิฟ ได้รับทุนการวิจัยจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยปี 2560 เพื่อพัฒนาระบบรถฟอร์คลิฟท์อัตโนมัติสำหรับงานขนถ่ายสินค้า โดยพัฒนาร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้า ธนบุรี (fibo)